KLIMARAPPORT


JMM Group koncernen, som Johs. Møllers Maskiner A/S er den del af, er en aktiv bidragsyder til den grønne omstilling gennem forskellige tiltag i en handlingsplan, der både reducerer CO2-belastningen fra vores handels- og serviceaktiviteter samtidig med at bidrage til udvalgte SDG-målsætninger.

Denne KlimaRapport Basis skal give et overblik over nøgletal samt hvilke af FN’s Verdensmål vi har rettet indsatser imod. FN’s 17 Verdensmål er vedtaget af 193 medlemslande og skal samlet bidrage til en mere bæredygtig udvikling globalt.

Beregningerne for CO2 er baseret på input i den af Erhvervsstyrelsen udarbejdede online platform ”Klimakompasset”, der er anbefalet af en række erhvervsorganisationer og er gjort anvendelig for SMV- virksomheder med det formål at få skabt overblik og indsigt. ”Klimakompasset” overholder en internationalt anerkendt standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouseGas Protocol (GHC).

KlimaRapporten Basis anvendes af virksomhedens ledelse og afdelinger i det videre arbejde med at øge bæredygtigheden og skabe reduktioner i CO2-udledninger gennem en separat handlingsplan. Den fuldstændige rapport fra Erhvervsstyrelsens Klimakompasset kan rekvireres på forlangende.

God læsning

Vi har valgt at arbejde med målsætninger, der retter sig mod følgende 3 af FN’s Verdensmål, som er nærmere defineret i vores interne handlingsplan, der målretter en række indsatser mod følgende:

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

DOWNLOAD

Nedenstående hovedresultater dækker perioden 1. januar – 31. december 2021:

Beskæftigelse i perioden (fuldtidsansatte)              82 medarbejdere
_______________________________________________________________________________________________________

Sygefravær                                                                    3,61 %
_______________________________________________________________________________________________________

Antal egne biler, inkl. servicebiler                             43, heraf 30 varevogne (alle diesel)
_______________________________________________________________________________________________________

Affald – CO2-udledning, i alt                                       1,4 tons
_______________________________________________________________________________________________________

Samlet energiforbrug, elektricitet                             271.367 kW
_______________________________________________________________________________________________________

Samlet egenproduktion – solceller                           13.500 kW
_______________________________________________________________________________________________________

Samlet varmeforbrug, naturgas                                16.000 Nm3
_______________________________________________________________________________________________________

Samlet vandforbrug                                                      669 m3

 

KLIMAKOMPASSET
HOVEDRESULTATER

Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton CO2-ækvivalenter,
og tabellen viser udledningen fordelt på de forskellige hovedkategorier. Bemærk, at udenfor scopes ikke medregnes i klimaaftrykket ifølge GHG-protokollen, men kan oplyses særskilt.

TABEL 1: Oversigt over virksomhedens CO2e-udledninger
Hovedkategori Udledning i ton CO2e (scope 1+2+3) Andel af udledning (scope 1+2+3) Udledning i ton CO2e (udenfor scopes) Udledning i ton CO2e (scope 1+2+3 + udenfor scopes) Andel af udledning (scope 1+2+3 + udenfor scopes)
Energi & processer 83,10 5,9 % 3,44 86,53 6,0 %
Sekundære indkøb 571,72 40,3 % 0,00 571,72 39,6 %
Transport 762,43 53,7 % 38,80 801,23 55,5 %
Affald & genbrug 1,91 0,1 % -17,81 -15,90 -1,1 %
Total 1.419,16 100,0 % 24,43 1.443,58 100,0 %

NØGLETAL

Denne tabel viser beregninger af nøgletal i tilfælde af, at der under Stamdata er indtastet data for hhv. antal ansatte i virksomheden, omsætning og areal.

Nøgletalsberegninger Ton CO2e
CO2e ansat 17,31
CO2e pr. mio. kr. omsætning 2,79
CO2e pr. m2 0,25

 

Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton CO2-ækvivalenter, og tabellen viser udledningen fordelt på scope 1, 2 og 3 jf. GHG-protokollen. Udledningen udenfor scopes medregnes ikke jf. GHG-protokollen og indgår derfor ikke i totalen.

TABEL 2: Oversigt over virksomhedens samlede CO2e udledninger
Scope Ton CO2e Andel af udledning
Scope 1 482,03 34,0 %
Scope 2 33,99 2,4 %
Scope 3 903,14 63,6 %
Total 1.419,16 100,0 %

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

DISCLAIMER
Tallene er indtastet med basis i en række forudsætninger og trods bestræbelser på at sikre et så korrekt indhold af KlimaRapporten er så præcis og retvisende som muligt, tages der forbehold for nøjagtigheden af beregningsgrundlaget, hvorfor vi fraskriver os ansvar for skade, tab og anden risiko som måtte opstå som følge af eksterne dispositioner fra samhandelspartnere og enkeltpersoner foretaget på baggrund af rapporten. Det bør bemærkes, at der ikke er indtastet Scope 3 belastninger (upstream eller downstream fragt til virksomheden og fra virksomheden) ligesom der ikke er indtastninger for ”primære indkøb” da virksomheden ikke har råvareindkøb. Scope 3 tal henviser således f.eks. primært til anvendelse af brændstof. Scope 3 er yderst vanskelige eftersom virksomheden er en handels-/servicevirksomhed og dermed ikke har kontrol over upstream-belastninger hos producent og vanskeligt kan opgøre belastningen i down-stream hos slutbruger.

TOP